E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Yenidoğanlarda Topuk Delme İşleminde Ağrı Kontrolü ve Mekanik Vibrasyonun Etkisi
1 Clinic of Neonatal Intensive Care Unit, Medeniyet University Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Department of Midwifery, Marmara University Institude of Health Science, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 122-127
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.437
Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrı ölçeği, sukroz, mekanik vibrasyon, yenidoğan
Özet

Amaç: Topuk kanı alınması işlemi; yenidoğanların hastanede kaldığı sürede en sık uygulanan ağrılı girişimlerdendir. Mekanik vibrasyon yenidoğan ağrı kontrolünde tercih edilebilecek invaziv olmayan, ucuz ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Çalışmamız yenidoğanlarda topuk delme işlemi sırasında oluşabilecek ağrı hissini engellenmek için mekanik vibrasyon uygulamasının etkinliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
: Araştırma randomize kontrollü, tek merkezli prospektif bir çalışma olarak Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, 37-42 GH’ nda doğan sağlıklı term 60 yenidoğanda, Eylül 2012- Mart 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma alınma kriterlerini karşılayan yenidoğanların ebeveynlerinden onam alınmıştır. Topuk delme işlemi her yenidoğana yapılan fenilketonüri testi sırasında uygulanmıştır. Hastaların tamamının demografik özellikleri, işlem sürecindeki KTA, SPO2, vücut ısısı ölçümleri kaydedilmiştir. Tüm uygulamalar kameraya kaydedilmiş, sonrasında görüntüler izlenerek araştırmacı tarafından NIPS skorlaması yapılmıştır. Bu çalışmada NIPS puanlama sisteminin Cronbach’s alpha katsayısı işlem sırası için .85, işlem sonrası için .87 olarak bulunmuştur.

Bulgular: Deney grubunun NIPS puan ortalaması işlem sırası ve işlem sonrası için (0,967±1,771) ve (1,733±2,050), kontrol grubunda ise sırası ile (3,567±1,775) ve (4,533±1,907) olarak belirlenmiştir (p<0,05). Her iki gruptaki yenidoğanların işlem sonrası NIPS puan sonuçları işlem sırasındakilerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Yenidoğanlarda ağrı algısının azaltılmasında ve ağrı kontrolünde mekanik vibrasyon yöntemi etkili bulunmuştur.


Cite this article as
: Dolu Kaya FN, Karakoç A. Efficacy of Mechanical Vibration of Heel Stick Pain in Neonates. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 122-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018