E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Düşük Akımlı Anestezide Salin ve Hava ile Şişirilen Endotrakeal Tüp Kaf Basınçlarının Karşılaştırılması
1 Department of Anesthesiology and Intensive Care, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey  
2 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Ağrı State Hospital, Ağrı, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 112-117
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.537
Anahtar Kelimeler: Düşük akımlı genel anestezi, kaf basıncı, boğaz ağrısı
Özet

 

Amaç: Entübe hastalarda nitrik oksitli (N2 O) düşük akımlı genel anestezide (DAA) inspire edilen nitröz oksit fraksiyonundaki (Fi N2 O) artışa bağlı olarak N2 O’nun endotrakel tüp (ETT) kafı içine diffüzyonu kaf basınçlarında artışa neden olur. Biz çalışmamızda N2 O’lu DAA’de hava ve salin ile şişirilen ETT kaf basınçlarını ve bunun ameliyat sonrası dönemdeki boğaz ağrısına olan etkisini karşılaştırdık.


Yöntemler: Çalışmaya ASA I/II toplam altmış erişkin hasta dahil ettik. Anestezi indüksiyonu sonrası endotrakeal entübasyon yapılan hastaların ETT kafları hava (Grup A, n=30) ve salin (Grup S, n=30) ile 25 cmH2 O olacak şekilde şişirilerek rastgele iki gruba ayrıldı. Anestezi N2 O’li DAA ile sürdürüldü. ETT kaf basınçları bir basınç manometresi ile sürekli olarak ölçüldü ve inspire edilen oksijen ve N2 O seviyeleri operasyon boyunca her 10 dakikada bir kaydedildi. Hastaların cerrahi sonrası 2. ve 24. saatlerde yutkunurken ve yutkunma olmaksızın boğaz ağrıları numerical rating scala (NRS) ile değerlendirildi.


Bulgular: Gruplar arasında demografik ve intraoperatif açısından anlamlı bir fark yoktu. Tüm takip dönemlerindeki kaf basınçları Grup S ile kıyaslandı- ğında Grup A’da maksimum olarak yüksekti (p10.dk=0,02, değer dönemlerde p<0,0001). Grup A’da kaf basınçları ile FiN2O arasında %51,9 pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulundu (r=0,519, p=0,048). Grupların yutkunma ve yutkunma olmaksızın postoperatif boğaz ağrısı skorları kıyaslandığında, Grup A, Grup S'ye göre 2. ve 24. saatte anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).


Sonuç: Azotprotoksitli DAA’de ETE tüp kaflarının hava ile kıyaslandığında salin ile şişirilmesi intraoperatif kaf basınçlarını ve cerrahi sonrası dönemde boğaz ağrısı sıklığını azaltmıştır.


Cite this article as: Beşir A, Erdoğan G. Comparison Between Cuff Pressures of Endotracheal Tubes Inflated with Saline or Air in Low-Flow Anesthesia. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 112-7.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018