E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Tip 1 Diyabetes Mellitusu olan Adölesanlara Bakım Veren Hemşirelerde Empati Geliştirme
1 Karadeniz Technical University, Department of Pediatric Nursing, Trabzon, Turkey  
2 Department of Nursing, KTO Karatay University School of Health Sciences, Konya, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 73-79
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.407
Anahtar Kelimeler: Empati, tip 1 diyabet, adölesan, empati eğitimi, hemşirelik bakımı
Özet

 

Amaç: Araştırma, Tip 1 Diyabetes Mellitusu (DM) olan adölesanlara bakım veren hemşirelerin empatik yaklaşımlarını geliştirmek üzere tek gruplu öntest-sontest yarı deneysel desen ile yapılmıştır.


Yöntemler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Adölesan Servisi’nde hasta bakımında yer alan sekiz klinik hemşiresinin tamamı araştırmaya alınmıştır. Empati eğitim programının uygulanması 08-09 Ağustos 2011 tarihlerinde araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Program iki gün, günde sekiz saat olmak üzere toplam 16 saat sürmüştür. Araştırmada veriler “Adölesanların Kendilerini Anlatma Formu”, “Derinlemesine Görüşme Formu” “Hemşirelerde Empati Veri Formu” ve “Hemşirelerin Sözel ifade Kayıt Formu” ile toplanmıştır. Araştırmanın yapıldığı hastaneden kurum izni alınmıştır. Araştırmaya 13-18 yaş grubu ve en az bir yıl tip 1 DM olan adölesanlar katılmıştır.


Bulgular: Araştırmada tip 1 diyabet hastası olan adölesanların dönem özel­likleri ve benliklerinin etkilenmesi; damgalanma ve kendini farklı hissetme; hastalığa bağlı yaşadığı stres, kaygı, korku ve hastalıklarını yönetme strateji­leri, riskli davranışlara girme ve hastalıkları ile bas etmeleri yönünden eğitim öncesi bakım veren hemşirelerle adölesanların algılamaları arasında özellikle fiziksel konularda kısmen benzerlikler olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin eği­tim sonrası algılamalarında eğitim öncesine göre özellikle duygusal yönlerde daha kapsamlı algılama yönünde bir değişim olduğu bulunmuştur. Araştır­manın ikinci kısmında hemşirelerin eğitim öncesi gözlemlerinde adölesan­larla teslim, tedavi ve aksam yemeği sırasında kurdukları toplam 136 sözel iletişim kaydedilmiştir. Bu iletişimlerin %80,1’inin “empatik ol­mayan” %19,9’unun “empatik” yaklaşım özelliği göstermesi ile “empatik olmayan” yaklaşımların eğitim öncesi hemşireler tarafından daha sık kullanıldığı belirlenmiştir. Eğitim sonrası iletişimlere bakıldığında, toplam 82 iletişimin %15,9’ unun “empatik olmayan” ve %84,1’inin empatik yaklaşım özelliği gösterdiği bulunmuştur. Empatik olmayan iletişim sayısında belirlenen bu gerilemeye göre hemşirelerin eğitim sonrası bu yaklaşımları daha az kullandıkları görülmüştür.


Sonuç: Hemşirelerin eğitim sonrası “empatik olmayan” yaklaşımları daha az, empatik yaklaşımları ise çok ve sık kullandıkları görülmüş ve empati eğitiminin hem- şirelerin empati becerilerinin geliştirilmede etkili olduğu belirlenmiştir.


Cite this article as: Kahriman İ, Platin N. Developing Empathy Among Nurses Who Provide Care to Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 73-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018