E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Bandırma Devlet Hastanesi’ndeki Gastroskopi Sonuçlarının Helicobacter Pylori ve Sydney Sınıflaması Açısından Retrospektif İncelenmesi
1 Department of General Surgery, Bandirma State Hospital, Balıkesir, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 19-24
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.497
Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, prevalans, gastroskopi
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı Bandirma Devlet Hastanesi’ndeki Helicobacter pylorinin (H.pylori)  sıklığını ve Sydney sınıflamasındaki parametrelerle ilişkisini incelemektir.

 

Yöntemler: Çalışmada Ocak 2016 ve Şubat 2017 tarihleri arasında Bandirma Devlet Hastanesi Endoskopi ünitesinde tanı amaçlı endoskopi yapılan 1029 hastanın endoskopi raporları Sydney sınıflaması açısından retrospektif olarak incelendi.

 

Bulgular: Çalışmadaki hastaların %60,6’sı kadın, kadın hastalarda (%41,7) H.pylori oranı, erkek hastalara (%54,1) göre daha düşük düzeydedir. Yaş ortalaması cinsiyete göre değişiklik göstermemekle birlikte, bütün hastaların yaş ortalaması 48,2’dir. 1027 Hastada enflamasyon (%99,8), 515 hastada nötrofil aktivasyonu (%50), 192 hastada intestinal metaplazi (%18,7), 48 hastada glandüler atrofi (%4,7) ve 258 hastada lenfoid folikül (%25,1) saptandı. 479 Hastada H.pylori pozitif (%46,6) saptandı.

 

Sonuç: Bizim çalışmamızda H.pylori prevalansı %46,6 saptanmış olup literatür ortalamasının altındadır ve gelişmiş ülkelerdeki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. H.pylorinin Sydney sınıflamasındaki değişkenlerle olan ilişkisi incelendiğinde; inflamasyonun şiddeti, nötrofil aktivasyonu, intestinal metaplazi ve lenfoid folikül derecesi arttıkça H.pylori pozitifliğinin arttığı görülmekte ancak glandüler atrofi düzeyi ile H.pylori arasındaki ilişki anlamlı düzeyde saptanmadı.

 

Cite this article as: Akay T. Retrospective Examination of the Results of Gastroscopy in Bandirma State Hospital in Terms of Helicobacter Pylori and Sydney Classification. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 19-24.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018