E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Compound 48/80 ve mast hücre mediyatör süspansiyonu uygulamalarının sıçanlarda inflamasyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması: Akut inflamatuar ağrı için metodolojik bir çalışma
1 Abant İzzet Baysal University, Physiology, Bolu, Turkey  
2 Abant İzzet Baysal University, Neurosurgery, Bolu, Turkey  
3 Biruni University, Physiology, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.923
Anahtar Kelimeler: İnflamatuar ağrı, mast hücre degranülasyonu, P-maddesi, compound-48/80
Özet

Amaç: İnflamasyon çoğu hastalığın patolojik temelini oluşturmaktadır. P-maddesi çeşitli inflamatuar süreçlerde ve ağrılı durumlarda rolü olan önemli bir mediyatördür. Mast hücreleri granüllerinden salınan mediyatörler aracılığı ile inflamatuar süreçlerde önemli bir fonksiyona sahiptir. İnflamatuar hastalıkların patogenezini ve tedavisini araştırmak için kullanılan modeller inflamatuar olguların sadece belirli özelliklerini taşıdıkları için daha kapsamlı modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Sunulan çalışmada sıçanlarda, compound 48/80 ve peritoneal mast hücrelerinden elde edilen mast hücre mediyatör süspansiyonu uygulamalarının inflamasyon üzerine etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.


Yöntemler: Sıçanlar kontrol, C-48/80, MCMS, Cr+C-48/80 ve Cr+MCMS olarak beş gruba bölündü (n=6). Kontrol grubuna serum fizyolojik (0.2 ml); C-48/80 grubuna compound-48/80 (2 mg/kg); MCMS grubuna peritoneal mast hücrelerinden elde edilen mediyatör süspansiyonu (0.2 ml); Cr+C-48/80 grubuna kromolin (10 mg/kg)+compound-48/80; ve Cr+MCMS grubuna kromolin+mediyatör süspansiyonu, intraperitoneal olarak uygulandı. İnflamasyonun güçlü belirteçlerinden plazma P-maddesi düzeyleri ve dural mast hücre sayı ve degranülasyonu ölçüldü. Veriler ANOVA ve devamında Dunnett’s post hoc testi ile değerlendirildi.


Bulgular: Compound-48/80, plazma P-maddesi seviyesini (p<0.05) ve dural mast hücre degranülasyonunu (p<0.001), mast-hücre mediyatör süspansiyonu ise hem bu parametreleri (p<0.001) hem de dural mast hücre sayısını artırdı (p<0.01). Compound-48/80 ve mast-hücre mediyatör süspansiyonunun bu etkileri, mast hücre stabilizatörü kromolin ile önlendi (p<0.01 ve p<0.05).


Sonuç: Mast hücre mediyatör süspansiyonu uygulaması, plazma P-maddesi, dural mast hücre sayısı ve degranülasyonundaki artışlar üzerine compound-48/80’den daha güçlü etkiye sahiptir. Bu bulgular mast-hücre mediyatör süspansiyonu uygulamasının compound 48/80’ e göre daha güçlü inflamatuar etkileri olduğunu göstermektedir. Mast hücre mediyatör süspansiyonu uygulaması inflamatuar olguları çalışmak için faydalı bir yöntem olabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018