E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Hemşirelik ve Acil Tıp Teknikerliği Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri İle Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
1 Giresun University, Health Sciences Faculty, Giresun, Turkey  
2 Hacettepe University, Nursing Faculty, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.459
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, acil tıp teknikerliği öğrencileri, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet rolleri
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ülkemizin kuzeydoğusunda bir ilde okuyan hemşirelik ve acil tıp teknikerliği öğrencilerinin toplumsal cinsiyete ve aile içi şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir.

 

Yöntemler: Tanımlayıcı, kesitsel bir desende araştırma yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2014-2015 akademik yılında okuyan 205 hemşirelik ve acil tıp teknikerliği öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi ise 160 öğrenciden oluşmuştur.  Veriler; Demografik Bilgi Formu, Aile İçi Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verinin analizinde, sayı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, medyan, 25. ve 75. çeyrek gibi tanımlayıcı istatistikler ile Spearman korelasyon analizi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin eşitlikçi cinsiyet rollerine ve aile içi şiddete yönelik olumlu tutumlara sahip oldukları belirlenmiştir. Spearman korelasyon analizine göre, öğrencilerin toplumsal cinsiyet rolleri ile aile içi şiddete yönelik tutumları arasında orta düzeyde anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır (r=0.670, p<0.05). Kız öğrenciler, erkek öğrencilerden daha eşitlikçi cinsiyet rollerine ve aile içi şiddete yönelik daha olumlu tutumlara sahiptir (p<0.05).

 

Sonuç: Sonuç olarak, hemşirelik ve acil tıp teknikerliği öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri ile aile içi şiddete yönelik tutumları arasında ilişki olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin aile içi şiddete yönelik olumlu tutumlara sahip olabilmeleri için toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin müfredata entegre edilmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018