E-ISSN 2459-1459
1 Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Neonatal Intensive Care Unit, İstanbul, Turkey  
2 Marmara University Institude of Health Science, Midwifery Department, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Yenidoğanda ağrılı uyarı vücudun birçok sistemine olumsuz etki etmektedir. Bu etkilerin bir kısmı, aşırı protein harcanması, elektrolit dengesizliği, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Çalışmamız yenidoğanlarda topuk delme işlemi sırasında oluşabilecek ağrı hissini engellenmek için mekanik vibrasyon uygulamasının etkinliğini test etmek amacıyla yapılmıştır.

 

Yöntemler: Araştırma randomize prospektif bir çalışma olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 37-42 GH’ nda doğan sağlıklı term 60 yenidoğanda, Eylül 2012- Mart 2013 tarihleri arasında yapılmıştır. Ağrı hafızasından dolayı daha önce topuk delme işlemi yapılmamış hastalar randomize olarak 2 gruba ayrılmıştır. Deney grubundaki yenidoğanlara topuk delme işleminde sukroz+ mekanik vibrasyon, kontrol grubundakilere ise sadece sukroz verilmiştir. Topuk delme işlemi her yenidoğana yapılan fenilketonüri testi sırasında uygulanmıştır. Hastaların tamamının demografik özellikleri, işlem sürecindeki KTA, SPO2, vücut ısısı ölçümleri kaydedilmiştir. Tüm uygulamalar kameraya kaydedilmiş, sonrasında görüntüler izlenerek araştırmacı tarafından NIPS skorlaması yapılmıştır. Bu çalışmada NIPS puanlama sisteminin Cronbach’s alpha katsayısı işlem sırası için .85, işlem sonrası için .87 olarak bulunmuştur.

 

Bulgular: Deney grubunun NIPS puan ortalaması işlem sırası ve işlem sonrası için (0,967±1,771) ve (1,733±2,050), kontrol grubunda ise sırası ile (3,567±1,775) ve (4,533±1,907)olarak belirlenmiştir(p<0.05).Her iki gruptaki yenidoğanların işlem sonrası NIPS puan sonuçları işlem sırasındakilerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05).

 

 

Sonuç: Mekanik vibrasyonun ağrı algısını azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Yenidoğanda ağrılı uygulamalarda mekanik vibrasyon uygulaması önerilmektedir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018