E-ISSN 2459-1459
1 Marmara University, Oral and Maxillofacial Surgery, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Periradiküler patojenite nedeniyle yapılan kök ucu rezeksiyonu sonrasında retrograd dolgu yapılmadan tamamlanmış vakaların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.

 

Materyal ve Metod: Bu  retrospektif kohort bir çalışmadır. Ön değişkenler cinsiyet, yaş ; >45 vs <45, lokalizasyon; üst çene, alt çene, anterior ve posterior olarak sınıflandırılmıştır.  Sonuç değişkenleri; radyolojik muayeneye göre skorlanan başarılı veya başarısız sınıflandırmasıdır.  Sonuçlar tanımlayıcı istatistik ve Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. (p<0,05)

 

Bulgular: 56 hastanın (kadın:35, erkek: 21) 37 si  (%66) başarılı, 19 u (%34) başarısız bulunmuştur. Hastaların yaş ortalaması 36,6 dır. Sonuçlara cinsiyet, yaş ve lokalizasyonun istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaz iken posterior bölgede bulunan dişlerde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha az başarılı sonuçlar gözlemlenmiştir. (p<0,05)

 

 

Sonuç: Kök ucu rezeksiyonu sonrası retrograd dolgu uygulamasının gereksiz olduğu söylenemez fakat  retrograd dolgu uygulanmadığında da başarılı sonuçlar elde edilebilir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018