E-ISSN 2459-1459
1 Hacettepe University School of Medicine, Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey  
2 Hacettepe University School of Medicine, Biochemistry, Ankara, Turkey  
3 Ankara University School of Medicine, Hematology, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Kadınlardaki 17β Estradiol (E2) düzeylerinin kan lenfositleri üzerine olan etkisini araştırmak.

 

Yöntemler: 428 sağlıklı kadından kan örnekleri elde edildi. Serum E2 düzeyleri, katı faz enzimiyle etiketlenmiş kemilüminesans yöntemi ile ölçüldü. Tam kan sayımı, tam otomatik hücre sayacı ile gerçekleştirildi. Beyaz kan hücresi diferansiyasyonu, lenfositler dahil olmak üzere, hacim, iletkenlik ve beş parçalı dağılım ölçümleri (VCS teknolojisi) kullanılarak gerçekleştirildi. Toplam lenfosit sayısına göre 4 grup oluşturuldu; <1000 hücre/µL (grup A), 1001-2000 hücre/µL (grup B), 2001-3000 hücre/µL (grup C), 3001-4000 hücre/µL (grup D).

 

Bulgular: Çalışmaya dahil olanların yaş ortalaması 37.03 (15-66 aralığında) olarak hesaplandı. Çalışma grubundaki hastaların başvuru anındaki E2 düzeyleri <11-4264 pg/ml arasında değişmekteydi, ortalama E2 düzeyi 121.98 idi. Ovülasyon indüksiyon tedavisi sonucunda 12 kadında E2 seviyeleri anormal yüksek saptandı.Toplam lenfosit sayısı, 0.9 x 103 ile 105 x 103 hücre/μL arasında değişmektedir ve medyanı 2.6 x 103 hücre/μL olarak hesaplanmıştır. Lenfosit düzeylerine ek olarak "Lenfosit/lökosit oranı" da (LWR) araştırılmıştır. En düşük LWR değeri 9.1, en yüksek değer 99.7 idi. Gruplardaki ortalama E2 seviyeleri sırasıyla 40.3±11, 114±144, 117.2±128 ve 192.2±595 idi (A'dan D'ye). Lenfosit sayısı ile LWR arasındaki ilişki beklendiği gibi pozitifti. Lenfosit sayısı ile ne yaş ne de E2 arasında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı.

 

 

Sonuç: Östrojenlerin çeşitli mekanizmalarla lenfosit fonksiyonlarını etkilediği iyi bilinmektedir. Bu çalışmada, kadınlardaki serum E2 seviyeleri ile kan lenfosit sayısı arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018