E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Okulçağı Çocuklarında Çocuk Beslenme Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği
1 İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 100-106
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.160
Anahtar Kelimeler: Beslenme, çocuk, doğrulayıcı faktör analizi, ebeveyn, geçerlik, güvenirlik
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Birch ve ark. tarafından 2001 yılında revize edilen Çocuk Beslenme Anketi’nin (ÇBA) Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir.

 

Yöntemler: Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan üç devlet ilköğretim okulunun üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıfında okuyan 495 öğrencinin ebeveyni oluşturdu. Veriler, ailelerin çocuk besleme ile ilgili inanışlarını, yaklaşımlarını ve uygulamalarını ölçmek için geliştirilen ÇBA ile toplandı. Anket yedi alt boyut ve 31 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada güvenirlik analizi için ÇBA’nın alt boyutlarının iç tutarlılık katsayısı, test tekrar test katsayısı ve madde-toplam puan korelasyon katsayısı hesaplandı. Geçerlilik için kapsam ve yapı geçerliği analizleri yapıldı.

 

Bulgular: Anketin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayıları 0,59 ile 0,81, test-tekrar test güvenirlik katsayıları 0,41 ile 0,64, madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,39 ile 0,70 arasında bulundu. Ankette yer alan maddelere ilişkin uzman görüşleri arasında uyum olduğu belirlendi. ÇBA’nın 30 maddeden oluşan yedi faktörlü yapısının yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapıldı. İlk DFA sonucunda uyum indeksleri istenen düzeyde bulunmadı. Anketin 8.-9., 21.-22., 23.-24. maddelerinin hata varyansları arasında modifikasyon yapıldıktan sonra tekrarlanan DFA sonucunda uyum indeksleri yeterli düzeyde bulundu. Tüm maddelerin alt boyutu ile olan faktör yükleri 0,31 ile 0,84 arasında bulundu.

 

Sonuç: İç tutarlık, test-tekrar test, madde analizi, içerik geçerliliği ve DFA yöntemleri ÇBA'nın geçerli ve güvenilir olduğunu ve ebeveynlerin çocuklarının obeziteye yatkınlığıyla ilişkili algı, kaygı ve beslemesiyle ilişkili uygulamalarını ölçmek için kullanılabileceğini göstermektedir.

 

 

Cite this article as: Erdim L, Ergün A, Kuğuoğlu S. Okulçağı Çocuklarında Çocuk Beslenme Anketinin Geçerlik ve Güvenirliği. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017; 7: 100-6.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018