E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Omurilik Hasarı Oluşturulan Sıçan Modelinde Riboflavin Tedavisi Apoptozu ve Oksidan DNA Hasarını Azaltır
1 Department of Medical Sciences, The Commonwealth Medical College, Scranton, Pennsylvania, USA  
2 Department of Neurosurgery, Medeniyet University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Biochemistry, Cumhuriyet University School of Pharmacy, Sivas, Turkey  
4 Department of Basic Medical Sciences, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
5 Department of Histology/Embryology, Marmara University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
6 Department of Pharmacology, Marmara University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 55-63
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.218
Anahtar Kelimeler: Omurilik hasarı, riboflavin, oksidan hasar
Özet

Amaç: Omurilik hasarı inflamatuar yanıta ve oksidatif strese yol açarak çeşitli organ sistemlerinde zararlı etkiler oluşturur. Riboflavin insan ve hayvanda sağlığın sürdürülmesinde önemli role sahip olan ve kolayca absorbe edilen mikrobesindir. Bu çalışma omurilik yaralanmasına bağlı omurilik ve böbrek dokusunda riboflavinin koruyucu etkilerini araştırmak üzere planlandı.

 

Yöntemler: Omurilik hasarı oluşturmak için anestezi altındaki sıçanlara T10 seviyesinde 100 g/cm şiddetinde ağırlık düşürme metodu uygulandı. Hasarlı hayvanlara riboflavin 25 mg/kg dozunda ya da taşıyıcı çözelti tedavisi hasardan 15 dakika sonra verildi ve 7 gün süreyle devam edildi. Hasardan sonra 7.günde nörolojik testin arkasından hayvanlar dekapite edilerek spinal ve böbrek dokuları alındı. Dokularda histolojik tayinler yapıldı ve malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH), 8-hidroksi-2-deoksiguanozin (8-OHdG) düzeyleri ile myeloperoksidaz (MPO), süperoksid dismutaz (SOD) ve katalaz aktiviteleri tayin edildi.

 

Bulgular: Omurilik hasarı dokularda GSH düzeylerinde ve SOD aktivitesinde azalamaya, MDA düzeyinde ve MPO ve kaspaz aktivitelerinde artışa neden oldu. Riboflavin tedavisi bu parametreleri geri çevirdi ve histolojik bulgularda düzelme gösterdi.

 

Sonuç: Çalışmamızda Omurilik hasarı, dokuya nötrofil göçüne ve oksidan strese yol açarken, antiapoptotik ve nöroprotektif özellikleri ile riboflavin lipid peroksidasyonunu ve nötrofillerin dokuya infiltrasyonunu inhibe etti. Ayrıca, çalışmamız riboflavinin antiapoptotik ve antioksidan etkisinin sadece omurilikte değil omurilik hasarında ikincil olarak ortaya çıkan böbrek hasarında da önemli faydaları olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018