E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Demir Eksikliği Anemisi Olan ve Olmayan Bireylerde Serum Sialik Asit Düzeyleri
1 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 11-14
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.93
Anahtar Kelimeler: Sialik asit, demir eksikliği anemisi, C-reaktif protein
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı demir eksikliği anemisi (DEA) parametreleri ile serum total sialik asit (SA) değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir.

 

Yöntemler: Çalışmada DEA olan 30 hasta ve 30 sağlıklı kişide serum total SA, hemogram, demir, demir bağlama, ferritin, C-reaktif protein (CRP) düzeylerine bakıldı ve periferik yayma yapıldı. İstatistiksel analizler windows programında SPSS 20.0 (Statistical Package for Social Sciences Inc, IL, USA) ile gerçekleştirildi. Normal dağılıma uygun değişkenler için bağımsız örneklem t testi ve Pearson korelasyon analizi, uygun olmayanlar için ise Mann-Whitney U testi ve Spearman sıra korelasyon analizi uygulandı.

 

Bulgular: Gruplar arasında istatistiksel olarak yaş farkı görülmedi (p>0,05). Hasta grubu, kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiksel olarak; hemoglobin, hematokrit, eritrositlerin ortalama büyüklüğü (MCV), ortalama eritrosit hemoglobin miktarı (MCH), ve ferritin değerleri anlamlı olarak (p<0,001) düşük, eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve SA değerleri anlamlı ölçüde (p<0,001) yüksek bulunmuştur. Hasta ve kontrol grubunun CRP değerleri arasında istatistiksel farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). CRP ve SA değerleri arasında korelasyon saptanmamıştır (r=0,110, p=0,561).

 

Sonuç: DEA’de serum total SA değerleri, DEA olmayan kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur. Daha önceki çalışmalarda farklı hastalık gruplarında SA yüksekliği inflamasyon varlığına bağlanmıştır. Çalışmamızda, hasta ve kontrol grubu arasında CRP değerlerinde bir fark olmadığı göz önüne alındığında, bu artmanın nedeninin akut faz proteini olarak değerlendirilen ve SA içeren proteinlerden kaynaklanmadığını düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018