E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Kronik Hastalarda Hasta Odaklı Eczacılık Hizmetleri ile ilgili Memnuniyet Anketinin Türkçe Validasyonu
1 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Klinik Eczacılık Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 150-154
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.05
Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, hasta memnuniyeti, hasta odaklı eczane hizmetleri, Türkçe validasyon
Özet

Amaç: Bu çalışmada kronik hastalıklarda eczacılık hizmetleri ile ilgili hasta memnuniyet anketinin Türkçe validasyon çalışmasının yapılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Serbest eczanelerde yapılan bu çalışma, Eylül - Kasım 2015 tarihleri arasında, kronik hastalığı nedeniyle en az 6 aydır tedavi almakta olan hastalarda gerçekleştirilmiştir. Validasyon çalışması kapsamında uygun dil çeviri sürecinin ardından ön test, test-tekrar test güvenirliği ve faktör analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Çalışmaya katılan 154 hastanın (91 erkek, 63 kadın) yaş ortalaması 58,6±13,8 olarak hesaplanmıştır. Eczacılık Hizmetleri ile İlgili Hasta Memnuniyeti Anketi (PSPSQ) 2,0 ölçeğinin ortalama puanı 3,29±0,47 olarak, Cronbach α değeri ise 0,94 olarak belirlenmiştir. PSPSQ 2,0 Türkçe validasyonu amacıyla yapılan test ve tekrar-test puanları arasında toplam ve alt ölçek puanlarında güçlü bir korelasyon saptanmıştır (p<0,001). Yapılan faktör analizinde PSPSQ 2,0 ölçeğinin orijinal ölçekte olduğu gibi toplam üç alt boyuttan (Bakım Kalitesi, Hasta Eczacı İlişkisi ve Genel Memnuniyet) oluştuğu tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Türkçe’ye uyarlanan PSPSQ 2,0 ölçeğinin, memnuniyet değerlendirmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018