E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Retrograd Dolgu Yapılmadan Tamamlanan Kök Ucu Rezeksiyonu Vakalarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Marmara University, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 98-102
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.476
Anahtar Kelimeler: Kök ucu rezeksiyonu, retrograd dolgu, periapikal enflamasyon
Özet

 

Amaç: Periradiküler patojenite nedeniyle yapılan kök ucu rezeksiyonu sonrasında retrograd dolgu yapılmadan tamamlanmış vakaların sonuçlarını retrospektif olarak değerlendirmektir.


Yöntemler: Bu retrospektif kohort bir çalışmadır. Ön değişkenler cinsiyet, yaş; >45 vs <45, lokalizasyon; üst çene, alt çene, anterior ve posterior olarak sınıflandırılmıştır. Sonuç değişkenleri; radyolojik muayeneye göre skorlanan başarılı veya başarısız sınıflandırmasıdır. Sonuçlar tanımlayıcı istatistik ve Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. (p<0,05)


Bulgular: 56 hastanın (kadın: 35, erkek: 21) 37'si (%66) başarılı, 19'u (%34) başarısız bulunmuştur. Hastaların yaş ortalaması 36,6 dır. Sonuçlara cinsiyet, yaş ve lokalizasyonun istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmaz iken posterior bölgede bulunan dişlerde istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha az başarılı sonuçlar gözlemlenmiştir (p<0,05).


Sonuç: Kök ucu rezeksiyonu sonrası retrograd dolgu uygulamasının gereksiz olduğu söylenemez fakat retrograd dolgu uygulanmadığında da başarılı sonuçlar elde edilebilir.


Cite this article as: Göçmen G, Özkan Y. Retrospective Evaluation of Root End Resection without Retrograde Filling. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 98-102.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018