E-ISSN 2459-1459
Original Araştırma
Bir Grup Hastanın Hareketli Protez İle İlgili Hijyen, Tutum ve Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi
1 Ministry of Health 75th Year Oral and Dental Health Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Actuarial Science, Hacettepe University, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 93-97
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.489
Anahtar Kelimeler: Hareketli protez, hijyen, hasta, klavuz
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hareketli protezlerin kullanımı ile ilgili hastaların hijyen metot, tutum ve alışkanlıklarının değerlendirilmesi, hekimleri tarafından hastalara protez bakımı ile ilgili bilgilendirmenin yapılması ayrıca protez bakımı hakkında tedavi sonrası kendilerine verilecek olan bir klavuza olan ilgilerinin araştırılmasıdır.


Yöntemler
: Hastane bazlı bu kesitsel çalışma, hareketli protez kullanan 100 hastaya anket uygulanarak gerçekleştirildi.  Anket, araştırmacıların, hastaların sosyodemografik özelliklerine, kullanılan hareketli  protezler hakkında  hijyen, tutum ve alışkanlıklarına ilişkin verileri toplamak üzerine tasarlanmıştır


Bulgular
: Hastaların %31’inin sürekli protezlerini taktıkları, gece uyku sırasında çıkartmadıkları bulunmuştur. Hastaların %63’ü diş hekimleri tarafından kendisine protezlerini nasıl temizleyeceği hakkında bilgi verilmediğini bildirdi. Yaş, cinsiyet ve kullanılan protez tipi (bölümlü, total) ile temizleme sıklığı ve gece uyku sırasında çıkartma  arasında ilişki önemsiz olarak saptandı (p>0.05). Hastaların %91’i protez bakımı hakkında kendilerine verilecek olan yazılı bir klavuzu okumaya istekli olduklarını bildirdi.


Sonuç
: Diş hekimlerinin hastalarını bilgilendirme konusunda ihmallerinin olduğu görülmektedir. Diş hekimleri tedavi sonrası hastalarını protezlerin bakımı ile ilgili bilgilendirme konusunda daha dikkatli olmalıdır. Hastaların protezlerini daha sağlıklı ve uzun süreli kullanabilmeleri için, protez bakımı hakkında kendilerine verilecek olan bir klavuz faydalı olabilir.


Cite this article as
: Gümüşok M, Şimşek E, Erdem M, Demirağ S, Karabey U. Evaluation of Hygiene, Attitude, and Habits on The Removable Dentures in a Group of Patients. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 93-102.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018