E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Ülkemizdeki Psikiyatri Kliniklerinin Tedavi Edici Ortamlarının Bazı Yönlerinin İncelenmesi
1 Mehmet Akif Ersoy University, Faculty of Health Science, Department of Nursing, Burdur, Turkey  
2 Yeditepe University,Faculty of Health Science, Department of Nursing, İstanbul, Turkey  
3 İstinye University,Faculty of Health Science, Department of Nursing, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2018.790
Anahtar Kelimeler: Tedavi edici ortam, fiziksel ortam, psikiyatri hemşiresi, psikiyatri kliniği
Özet

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizdeki psikiyatri kliniklerinin tedavi edici ortam yönünden mevcut durumlarının saptanmasıdır.

 

Yöntemler: Araştırmada ülkemizdeki 195 psikiyatri kliniğini bulunan kurumlarda kesitsel ve tanımlayıcı türde yapıldı. Araştırmada araştırmacılar tarafından literatür taranarak ve uzman görüşü alınarak oluşturulan, yataklı psikiyatri servislerinin fiziksel özellikleri, birimlerde yapılan aktiviteler, ruh sağlığı çalışanlarının sayıları ve eğitim durumlarını içeren 42 sorudan oluşan anket formu kullanıldı. Veriler 25 Haziran 2014-15 Temmuz 2015 arasında, klinikteki yetkili kişiye telefonla ulaşılarak toplandı. Verilerin analizinde SPSS 18.0 kullanıldı. Hastanelerle ilgili tanımlayıcı istatistik olarak, sayı ve yüzdelikler kullanıldı.

 

Bulgular: Kliniklerin % 63,1’inde 6-10 arasında hemşire, % 77,9’unda 1-10 arasında hekim bulunduğu, % 37,4’ünde görüşme odasının olmadığı, % 47,2’sinde 1 adet uğraşı odasının bulunduğu saptandı. Kliniklerin % 99’unda hastalara yönelik aktivitelerin yapıldığı % 45,6 uğraşı terapisi yapılmadığı, planlı tüm uğraşı terapisi etkinliklerinin yapıldığı klinik oranının ise % 16,9 olduğu, düzenli spor aktivitesi yapılmayan klinik oranının % 57,5 olduğu saptandı. Kliniklerin % 66,2’sinde psikoeğitim verilmezken, % 33,8’inde verildiği saptandı.

 

Sonuç: Araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizdeki psikiyatri servislerinin fiziksel yapılandırılmasında eksiklerin olduğu ve terapotik aktivitelerinin sınırlı sayıda yapıldığı görülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018