E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Serum Amilaz Aktivitesi, Hastaneye Yatış ve Operasyon Oranlarını Öngörebilir
1 Department of Basic Oncology, Dokuz Eylul University Institute of Oncology, İzmir, Turkey  
2 Department of Clinical Biochemistry, İstanbul Medipol University School of Medicine, İstanbul, Turkey  
3 Department of Nutrition and Dietetics, İstanbul Medipol University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
4 Department of Clinical Biochemistry, Katip Çelebi University, Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey  
5 Department of Preventive Oncology, Dokuz Eylül University, Institute of Oncology, İzmir, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 44-49
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.405
Anahtar Kelimeler: Amilaz, hastaneye yatış, genel cerrahi, hastaneye kabul test
Özet

 

Amaç: Serum amilaz düzeyi birçok hastalığın göstergesidir. Bu yüzden, rutin amilaz testi hastaneye acil başvurularda sıklıkla istenmektedir. Bu araştırmanın amacı, yüksek amilaz düzeyine sahip hastalarda hastaneye yatış durumu ve cerrahi riskleri değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Acil serviste serum amilaz testi yapılmış, 53,30±19,45  yaşında 64909 hasta ile retrospektif klinik çalışma yapıldı. Yaş, cinsiyet, serum amilaz miktarı düzeyi, tanı, hastaların hastaneye yatış ve operasyonel durumlarına ait bilgiler tıbbi kayıtlar (Probel, Hastane İşletim Sistemi) kullanılarak elde edildi. Hastalıklar, ICD 10 kodlarına göre yedi grupta sınıflandırıldı. Serum amilaz düzeyleri amilaz konsantrasyonlarına göre üç gruba ayrıldı; Grup 1 (< 125 U/L), Grup 2 (125-375 U/L) and Grup 3 (> 376 U/L). Sonuçlar istatistiksel olarak SPSS ticari paket programı (versiyon 21,0) kullanılarak analiz edildi. Kategorik değişkenler için χ2 ve Fisher kesin olasılık testi; sürekli değişkenlerin eşleştirilmemiş verileri için ise Student t testi kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaneye yatış ve ameliyat oranlarının Grup 2 ve Grup 3’te Grup 1’e göre sırasıyla 2,4 ve 4,7 ve 1,6 ve 1,4 arttığı saptandı. Amilaz değeri 376 U/L üzerinde olan hastaların (N=571) hastaneye yatış oranları %59,4 idi. Bu hastalardan yalnızca 93’ünde akut pankreas iltihabı vardı.

 

Sonuç: Yüksek serum amilaz düzeyi hastaneye yatış ve ameliyatı öngörmede kullanılan parametrelerden biri olabilir.

 

Cite this article as: Baskın Y, Yiğitbaşı T, Büyükuslu N, Çalıbaşı Koçal G, Üstüner F, Arslan B, et al. Serum amylase levels can predict the hospitalization and operation rates. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 44-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018