E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Üniversite Öğrencilerinde Sigara Bağımlılığı, Sigarayı Bırakmaya Yönelik İstek ve Öz-Etkililik
1 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye  
2 Kırklareli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Kırklareli, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 36-43
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.420
Anahtar Kelimeler: Sigara, bağımlılık, öz-etkililik
Özet

 

Amaç: Araştırmada öğrencilerin sigara bağımlılığı derecesinin, sigarayı bırakmaya yönelik istek ve öz-etkililik düzeyinin belirlenmesi ve etkileyen etmenlerin saptanması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Kesitsel tipteki araştırma Ekim-Aralık 2016 tarihinde bir hemşirelik bölümünde öğrenim gören 301 öğrenciyle yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi, Öz Etkililik/Teşvik Eden Faktörler Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, ki kare, Kolmogrow Smirnow, Mann Whitney U testleri ve Kruskall Wallis varyans analizinden yararlanılmıştır.

 

Bulgular: Öğrencilerin %18,3’ü sigara içmekte olup, %56,4’ü hafif, %30,9’u orta, %12,7’si yüksek derecede sigara bağımlısıdır. Yüksek derecede sigara bağımlısı öğrenciler içerisinde erkeklerin, beş yıl ve daha uzun süre sigara içenlerin oranı yüksektir (p<0,05). Öğrencilerin %38,2’si sigarayı bırakmak istemektedir, Öz-Etkililik/Teşvik Edici Faktörler Ölçeği toplam puan ortalaması 23,71±5,89’dur. Annesi ilkokul ve altında öğrenim düzeyine sahip, günlük 11 ve daha fazla sayıda sigara içen öğrencilerde Öz-Etkililik/ Teşvik Edici Faktörler Ölçeği toplam puan ortalaması anlamlı düzeyde düşüktür (p<0,05).

 

Sonuç: Öğrencilerin yaklaşık yarısının orta ve yüksek derecede sigara bağımlısı olduğu, üçte birinden fazlasının sigarayı bırakmak istediği ve sigarayı bırakmaya yönelik öz-etkililiklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerde sigara bağımlılığının erken müdahalesine yönelik kurumlar arası işbirliği yapılarak girişimler planlanmalıdır.

 

Cite this article as: Tarı Selçuk K, Avcı D, Mercan Y. Smoking Addiction among University Students and the Willingness and Self-Efficacy to Quit Smoking. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 36-43.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018