E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Koroner Arter Hastalarında VDBP ve VDR Mutasyonlarının ve Diğer Risk Faktörlerinin Stent Trombozu Oluşumuna Etkisi
1 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
2 Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye  
3 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Bölümü, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2018; 8: 1-8
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.540
Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, stent trombozu, vitamin D reseptör geni, vitamin D bağlayıcı protein geni, D vitamini eksikliği
Özet

 

Amaç: Bu çalışmada koroner arter hastalığı (KAH) olan hastalarda stent takılmasını takiben stent trombozu (ST) oluşumuna etki ettiği düşünülen genetik ve çevresel faktörler arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir.

 

Yöntemler: Çalışmaya stent takılan 73 KAH hastası dahil edilmiştir. ST gözlenen 37 kişi hasta grubunu, tromboz gözlenmeyen 36 kişi ise kontrol grubunu oluşturmuştur. Hastalardan alınan kanlardan DNA izolasyonu yapılmıştır. Vitamin D reseptör (VDR) genindeki rs2228570 ve rs1544410 mutasyonları ile vitamin D bağlayıcı protein (VDBP) genindeki rs4588 ve rs7041 mutasyonları gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile incelenmiştir. D vitamini, lipit seviyeleri vb. gibi biyokimyasal analizler uygun kitler kullanılarak ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Hasta grubunda VDBP genindeki rs4588 mutasyonunu homozigot ya da heterozigot olarak taşıyan bireylerin sayısı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,027). Hasta grubunda D vitamini düzeyi ve hemoglobin seviyesi anlamlı düzeyde düşük; D vitamini eksikliği olması durumu, C reaktif protein seviyesi, sigara içme hikayesi, hipertansiyon olması durumu ve KAH olma hikayesi ise anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Ek olarak diyabet hastalığı olan bireylerde VDR genindeki rs1544410 mutasyonunun olması durumu istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p=0,035). Hemoglobin A1c (Hb1Ac) ile rs1544410 mutasyonu arasında da genotip dağılımları açısından anlamlılıklar tespit edilmiştir (p<0,05).

 

Sonuç: D vitamini metabolizmasında görev alan VDBP genindeki rs4588 mutasyonunun, bireylerdeki D vitamini eksikliğinin ve diğer bazı risk faktörlerinin, ST oluşumuna neden olabileceği düşünülmektedir.

 

Cite this article as: Kıraç D, Erdem A, Gezmiş H, Yeşilçimen K, Çiğdem Altunok E, İsbir T. Effects of VDBP and VDR Mutations and Other Factors to the Development of Stent Thrombosis in Coronary Artery Disease Patients. Clin Exp Health Sci 2018; 8: 1-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018