E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Yaşlı Bireylerin Stresle Başa Çıkma Durumları
1 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Hemşirelik, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.734
Anahtar Kelimeler: Yaşlı birey, stres, stresle başa çıkma
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaşlı bireylerin stresle başa çıkma durumlarının belirlenmesidir.

 

Yöntem: Tanımlayıcı tipdeki çalışma toplum içinde evde yaşayan, altmış yaş ve üzeri toplam 106 bireyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama formu olarak; bireylerin sosyo demografik özelliklerini içeren anket formu, Stresle Başa çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama+standart sapma, Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis yöntemleri kullanılmıştır.

 

Bulgular: Çalışma grubunun ortalama yaşı 68.0±5.5 dir. Katılımcıların %57.5’inin kadın, %52.8’inin dört ve dörtten fazla çocuk sahibi oldukları ve %61.3'ünün kronik hastalığı olduğu belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin stresle başa çıkma tarzları puanlarının (73.86±8.18) yüksek olduğu belirlenmiştir. Kadınların, 60-69 yaş grubunda olanların, üç ve daha az çocuk sahibi olan ve kronik hastalığı olmayan yaşlı bireylerin stresle başa çıkma puan ortalamaları yüksek olup istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05). 

 

Sonuç: Bu çalışmada, yaşlı bireylerin stresle başa çıkmada başarılı oldukları saptanmıştır. Yaşlanma sürecinin beraberinde getirdiği farklı stres kaynakları nedeniyle bireylerin bu streslerle başa çıkma durumları yaşlı sağlığı açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle, yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı yaşlanma için yaşlı bireylerin stresle başa çıkma durumlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018