E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Türk Seramik İşçilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi
1 Hacettepe University Faculty of Pharmacy, Pharmaceutival Toxicology, Ankara, Turkey  
2 Ankara Occuaptional Diseases Hospital, Family Medicine, Ankara, Turkey  
3 The Counsil of Forensic Medicine, Branch Office of Ankara, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.664
Anahtar Kelimeler: Seramik işçileri; silika; hematopoetik sistem; karaciğer; böbrek
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Türk seramik işçilerinin (n=99) sağlık durumlarını değerlendirmektedir. Bu amaçla, işçiler ve kontrol grubunda (n=81) lökosit (WBC), hemoglobin (HGB), hematokrit (HCT), trombosit (PLT), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST), kreatinin (CR), arsenik (As) ve cıva (Hg) düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca, solunum fonksiyon testleri, göğüs radyografileri ile işyerindeki toz ölçümü de analiz edilmiştir. 

 

Gereç ve Yöntemler: As ve Hg düzeyleri, İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ile ölçülmüştür. AST, ALT ve CR düzeyleri Konelab Prime 60i otomatik sistem ile analiz edilirken; Hb, PLT, WBC sayıları ve HCT yüzdeleri Coulter LH780 hematolojik analiz sistemi ile ölçülmüştür. İşçilerin göğüs radyografileri kısa maruziyet süreli, yüksek voltaj tekniği ile çekilmiştir. İşçilerin ve kontrol grubunun solunum fonksiyon testleri kuru pistonlu spirometre ile yapılmıştır. İş yerinden toz örnekleri yaka dozimetresi ile alınıp, gravimetrik olarak analiz edilmiştir.

 

Bulgular: Bu çalışmada işçilerin kontrole göre WBC, PLT, AST, ALT, CR, As ve Hg düzeyleri yüksek bulunurken HGB ve HCT düzeyleri düşük bulunmuştur. 38 işçi silikozis tanısı almış, 9 işçide silikozis şüphesi olduğu saptanmışken 52 işçinin sağlıklı olduğu bulunmuştur. % zorlu soluk vermenin 1.saniyesinde atılan hacim/zorlu vital kapasite değeri işçiler için 81.430±5.314 (Ortalama ± SS) kontrol grubunda  bu değer 1.31±5.22 (Ortalama ± SS) olarak bulunmuştur. Solunabilir toz konsantrasyonu ortalama değeri 3.58 mg/m3’dür.

 

Sonuç: Seramik işçileri çalışma şartları nedeniyle karaciğer, akciğer ve hematopoetik sistem gibi birçok organ ve sistemin etkileneceği riskli kişiler olarak düşünülmelidir. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018