E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Güneşten Korunma Programının Adölesanların Güneşten Korunma Davranışlarına Etkisi
1 Muğla Sıtkı Koçman University, Fethiye Faculty of Health Science, Division of Nursing, Muğla, Turkey  
2 Marmara University, Faculty of Health Science, Division of Nursing, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.588
Anahtar Kelimeler: Adölesan, cilt kanseri önleme, güneş maruziyeti, güneşten korunma, transteoretik model
Özet

Amaç: Bu araştırmanın amacı, Güneş Koruma Programı'nın (GKP) Türk ergenlerin güneşten koruma davranışlarına etkisini araştırmaktır.

 

Yöntemler: Bu çalışma, ön-test / son test kontrol gruplu yarı-deneysel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma, iki okulda 12-15 yaş arası 147 adölesan ile yürütülmüştür. Okullardan biri rastgele yöntemle girişim grubu, diğeri ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. GKP 6 adet poster, 12 sayfalık bir öğrenci el kitabı, 4 adet bulmaca, eğitim videosu ve ultraviyoleye (UV) duyarlı Frizbi gibi girişim materyallerinden oluşmaktadır. Çalışmada girişimin etkisini ölçmek için  ön test puanları kovaryet olarak alınarak ve kovaryans analizi yapılmıştır.

 

Bulgular: Girişim grubunun güneş kremi kullanma değişim aşamaları, güneşten kaçınma, güneş kremi ve şapka kullanma öz-yeterlik puan ortalamalarının kontrol grubuna göre daha yüksek ve istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu saptandı (p <.001). Buna ek olarak, girişim grubunun ön test puanlarına göre son testte güneş kremi kullanma değişim aşamaları ve yarar algısında anlamlı artış saptanırken (p<.05), kontrol grubundaki puan değişimlerinde anlamlı farklılık saptanmadı (p>.05).

 

Sonuçlar: Çalışma, okul temelli GKP'nin, Transteoretik model (TTM) güneş kremi kullanma değişim aşamalarının ilerlemesinde, güneşten korunma yarar algısı, güneşten kaçınma, güneş kremi ve şapka kullanma öz yeterliliklerinin artışında kısa vadede etkili ve öğrencilerin güneşten koruma davranışını artırmak için okullarda kullanılabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Okul temelli girişimleri içeren, hemşire liderli, kısa vadeli olan bu çalışma, öğrencilerin güneşten koruma davranışlarının geliştirilmesinde başarılıdır ve gelecekte okul hemşireliği faaliyetlerinde kullanılabilir.

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018