E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Türkiye’deki Bir Devlet Üniversitesindeki Diş Hekimliği Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler
1 Marmara University Faculty of Dentistry, Pediatric Dentistry, istanbul, Turkey.  
2 Marmara University Faculty of Health Sciences, Nursing, istanbul, Turkey.  
3 Marmara University Faculty of Dentistry, Basic Medical Sciences, istanbul, Turkey.  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.386
Anahtar Kelimeler: Anket, Diş hekimliği, Meslek seçimi, Öğrenciler
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim gören öğrencilerin meslek seçimini etkileyen faktörleri araştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmamıza gönüllü olarak katılan 468 öğrenciye, 55 soruluk anket formu uygulanmıştır.

 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.6 (17-25) olup, %64,1 (n=300)’i kız , %35,9 (n=168)’i erkektir.  İki yüz iki (%43,2) öğrencinin üniversite sınavındaki ilk tercihi diş hekimliğidir. “Tekrar diş hekimliği mesleğini seçer misiniz?” sorusuna tüm öğrencilerin %41,9’i (n=196) “tekrar seçerim” şıkkını işaretlemiştir. “Diş hekimliğini tekrar seçerim” tercihi ile öğrencilerin sınıfı arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. 1. sınıf öğrencilerinin 45’i (%49.5) tekrar bu mesleği seçeceğini söylerken, son sınıf öğrencilerinin 35’i (41.7%) tam tersini belirtmiştir. Üst sınıflara geçildikçe  diş hekimliğini tekrar tercih edecek öğrencilerin yüzdesi azalmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin toplamda %30,1 (n=141)'i bölümünü değiştirmek istemektedir. Bu öğrencilerden 113’ü (%24.1) diş hekimliğinin stresli bir bölüm olmasını neden göstermişlerdir. Öğrenciler en çok ailelerinden (%61,4) etkilenmektedir. Dört yüz sekiz (%87,2) öğrenci bu mesleği yüksek gelir getirdiği için tercih ettiklerini belirtirken, üç yüz doksan dokuzu (%85,2) diş hekimliğinin prestijli bir meslek olmasının seçimlerinde etkili bir kriter olduğunu bildirmiştir.

 

 

Sonuç: Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni tercih eden öğrencilerin çoğunluğu kızdı ve öğrencilerin kariyer tercihlerini ve gelecekteki planlarını etkileyen birçok faktör vardı. Bunlar arasından en önemlileri aileler, yüksek gelir seviyesi ve mesleğin prestijiydi.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018