E-ISSN 2459-1459
1 Marmara University Faculty of Dentistry, Oral and Maxillofacial Surgery Department, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Sinüs tabanı ogmentasyonunda, benzer kemik doldurucu materyal kullanıldığında polietilen glikol (PEG) hidrojel membranın, standart kollajen membranla klinik, histolojik ve radyolojik olarak karşılaştırılmasıdır.

 

Yöntemler: Çalışmamızda 14 hastada, 20 sinüs tabanı ogmentasyonu operasyonu planlandı. 10 çalışma (n=10) ve 10 kontrol grubu (n=10) olmak üzere operasyonlar yapıldı. Operasyon sırasında tüm hastalara kemik doldurucu materyal olarak inorganik sığır grefti (Bio-Oss®, Geistlich Pharma AG, İsviçre), koruyucu membran olarak kontrol grubu hastalarına kollajen membran (Bio-Gide®, Geistlich Pharma Ag, İsviçre), çalışma grubu hastalarına ise PEG-membran (Membragel®, Institu Straumann AG, İsviçre) uygulandı. 1, 3 ve 7. günlerde hastalardan visual anolog skala skorları (VAS) alındı. Çalışma ve kontrol grubu hastalarından radyolojik değerlendirme için dental volümetrik tomografiler çekildi ve en az 6 ay sonra dental implantlar yerleştirildi. Dental implantlar yerleştirilirken implant yuvalarından alınan materyaller, histopatolojik olarak incelendi. İmplantların rezonans frekans analizleri (RFA) intraoperatif ve postoperatif 3 ay sonra olmak üzere iki defa yapıldı.

 

Bulgular: Histolojik inceleme sonuçlarına göre, çalışma ve kontrol grupları kıyaslandığında yumuşak doku/sert doku orantısı arasında ve farklı zamanlarda yapılan RFA ölçümleri arasında istatisksel olarak anlamlı bir fark bulunamadı. Çalışma ve kontrol grubundaki hiçbir hastada postoperatif enflamasyon saptanmadı ya da membran açığa çıkmadı. Farklı zamanlarda yapılan VAS skorları analizinde de anlamlı bir fark bulunamadı.

 

 

Sonuç: PEG-membranın, sinüs tabanı ogmentasyonunda kollajen membrana alternatif olarak tercih edilebilecek bir bariyer membran olduğu bulundu. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018