E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Fibromyalji Sendromlu Hastalar ile Sağlıklı Bireylerin Fiziksel Aktivite ve Fiziksel Uygunluk Düzeyi Farkları
1 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Başkent University School of Health Sciences, Ankara, Turkey  
2 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Marmara University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
3 Department of Physical Therapy and Rehabilitation, Kırıkkale University School of Health Sciences, Kırıkkale, Turkey  
4 Department of Biostatistics, Başkent University School of Medicine, Ankara, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 94-99
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.224
Anahtar Kelimeler: Fibromyalji sendromu, fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk düzeyi
Özet

Amaç: Çalışmanın amacı fibromyalji sendromlu (FMS) hastalarda fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyini belirlemek ve sağlıklı bireylerin verileri ile karşılaştırmaktır.

 

Yöntemler: Çalışmaya 82 fibromyalji hastası ve 110 sağlıklı olgu dahil edildi. Fiziksel aktivite düzeyini karşılaştırmak için tüm olgular Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi’nin (UFAA) uzun formatını cevaplandırdılar. Olguların sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeyini belirlemek için vücut kompozisyonu, kassal endurans, kardiorespiratuar endurans esneklik ve denge ölçümleri değerlendirildi. Vücut kitle indeksi, mekik testi, 6 dakika yürüme testi, otur-uzan test, gövde lateral fleksiyon, KAT 3000 testleri sırasıyla vücut kompozisyonu, kassal endurans, kardiorespiratuar endurans, esneklik ve dengeyi belirlemek için kullanıldı.

 

Bulgular: FMS'li hastaların %36,6’sı aktif, %45,1'i minimal aktif, %18,3’ü aktifti. Sağlıklı olguların %40,9’u aktif, %36,4’ü minimal aktif, %22,7’si inaktifti. Gruplar arasında UFAA yürüme ve toplam skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk düzeyinde mekik testi (p<0,001) ve her iki gövde lateral fleksiyonu (p<0,001) skorunda fibromyalji ve kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi.

 

Sonuç: Sonuçlarımız FMS'li hastaların fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk düzeyinin sağlıklı bireylere göre daha düşük olduğunu gösterdi.

 

 

Cite this article as: Özköslü MA, Tonga E, Daşkapan A, Karataş M, Tekindal MA. Differences in Physical Activity and Physical Fitness Level in Patients with Fibromyalgia Syndrome and Healthy Individuals. Clin Exp Health Sci 2017; 7: 94-9.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018