E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Geriatrik Hastalarda Elektif ve Acil Laparoskopik Kolesistektominin Karşılaştırılması
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 91-93
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.381
Anahtar Kelimeler: Geriatri, kolesistektomi, laparoskopik cerrahi, acil, elektif
Özet

Amaç: Kolelityazis insidansı yaşla birlikte artarken son yıllarda laparoskopik kolesistektomi (LK) geriatrik hastalarda sıklıkla yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı geriatrik hastalarda elektif ve acil LK’ nin sonuçlarını değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Ocak 2014-Aralık 2016 tarihleri arasında 65 yaş üstü LK yapılan hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak tarandı.

 

Bulgular: Kırk altısı acil LK (%38,7), 73’ü elektif LK (%61,3) olmak üzere 119 hasta ameliyat edildi. Konversiyon oranı %5,9’du ve gruplar arası farklılık saptanmadı (p=0,177). Ortalama yaş ve ameliyat süresi sırasıyla 70,3 yıl ile 86 dakikaydı ve acil ile elektif LK arasında anlamlı fark yoktu. Elektif LK uygulanan hastaların hastanede kalış süreleri daha kısa idi (2,11’e karşı 3,15 gün, p=0,0001). Postoperatif komplikasyonlar elektif LK’de 9 hastada, acil LK’de 6 hastada görüldü ve istatiksel olarak gruplar arası anlamlılık görülmedi. Elektif LK grubunda bir hastada mortalite görüldü.

 

Sonuç: Geriatrik hastalarda acil şartlarda yapılan LK daha uzun hastanede yatış süresine sahiptir. Fakat düşük morbidite ve mortalite oranları ile güvenle yapılabilir. İleri yaş acil LK için kontrendikasyon oluşturmaz.

 

 

Cite this article as: Akyüz C, Sunamak O. Comparison of Emergency and Elective Laparoscopic Cholecystectomy in Geriatric Patients. Clin Exp Health Sci 2017; 7: 91-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018