E-ISSN 2459-1459
1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Anabilim Dalı, Trabzon, Türkiye  
2 Ağrı Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, Ağrı, Türkiye  
Clin Exp Health Sci ; : -

Özet

Amaç: Entübe hastalarda azot protoksitli (N2O) düşük akımlı genel anestezide (DAA) inspire edilen nitröz oksit fraksiyonundaki (FiN2O) artışa bağlı olarak N2O’nun endotrakel tüp (ETT) kafı içine diffüzyonu kaf basınçlarında artışa neden olur. Biz çalışmamızda N2O’lu DAA’de hava ve saline ile şişirilen ETT kaf basınçlarını ve bunun ameliyat sonrası dönemdeki boğaz ağrısına olan etkisini karşılaştırdık.

 

Yöntemler: Çalışmaya ASA I/II toplam altmış erişkin hasta dahil ettik. Anestezi indüksiyonu sonrası endotrakeal entübasyon yapılan hastaların ETT kafları hava (Grup A, n=30) ve salin (Grup S, n=30) ile 25 cmH2O olacak şekilde şişirilerek rastgele iki gruba ayrıldı. Anestezi N2O’lu DAA ile sürdürüldü. ETT kaf basınçları bir basınç manometresi ile sürekli olarak ölçüldü ve inspire edilen oksijen ve N2O seviyeleri operasyon boyunca her 10 dakikada bir kaydedildi. Hastaların cerrahi sonrası 2. ve 24. saatlerde yutkunurken ve yutkunma olmaksızın boğaz ağrıları numerical rating scala (NRS) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Gruplar arasında demografik ve intraoperatif veriler açısından anlamlı bir fark yoktu. Tüm takip dönemlerindeki kaf basınçları Group S ile kıyaslandığında Group A’da anlamlı olarak yüksekti (p10.dk=0,02, değer dönemlerde p<0,0001). Maximum kaf basınçları karşılaştırıldığında Grup S’de Group A’ya göre anlamlı olarak daha yüksekti (sırasıyla, 37,60±3,16 ve 29.96±3.34; p<0,0001). Grup A’da kaf basınçları ile FiN2O arasında %51,9 pozitif yönde anlamlı bir korelasyon bulundu (r=0,519, p=0,048). Grupların yutkunma ve yutkunma olmaksızın postoperatif boğaz ağrısı skorları kıyaslandığında, Grup S’de Grup A’ya göre 2. ve 24. saatte anlamlı olarak yüksekti (p<0,05).

 

Sonuç: Azotprotoksitli DAA’de ETE tüp kaflarının hava ile kıyaslandığında saline ile şişirilmesi intraoperatif kaf basınçlarını ve cerrahi sonrası dönemde boğaz ağrısı sıklığını azaltmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018