E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Gebelikte Psikososyal Sağlık Durumu İle Doğum Korkusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
1 Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Antalya, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.359
369 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Doğum korkusu, gebelik, psikososyal sağlık
Özet

Amaç: Araştırma, sağlıklı gebelerde psikososyal sağlık durumu ile doğum korkusu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

 

Yöntemler: Araştırma, 28-40. gebelik haftasında olan sağlıklı 226 gebe ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aşamasında Kişisel Bilgi Formu, Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A versiyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, or¬talama, Kruskall Wallis, Mann-Whitney U testi ve Spearman korelasyon analizi uygulanılmıştır.

 

Bulgular: Gebelerin Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi ortalama puanı 79,95±17,33 ve Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği puan ortalaması 3,02±0,29 olarak belirlenmiştir. Eğitim düzeyi, çalışma durumu ve gebelik öncesi sağlık problemine sahip olma durumu ile gebelikte psikososyal sağlık arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Ancak, yaşayan çocuk sayısı, aile tipi ve gebelikte doğuma ilişkin bilgi alma durumunun gebelikte psikososyal sağlık durumu üzerine etkisinin olduğu saptanmıştır. Gebelerin doğum korku düzeyleri ile parite arasında anlamlı farklılık yok iken,  gebelik öncesi sağlık problemi olma ve doğuma ilişkin bilgi alma durumu ile doğum korkusu arasında anlamlı farklılığın olduğu saptanmıştır.

 

Sonuç: Gebelikte psikososyal sağlık durum ile doğum korkusu arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Konu ile ilgili çalışma sayılarının yetersiz olması nedeniyle yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

 

Cite this article as: Körükcü Ö, Deliktaş A, Aydın R, Kabukcuoğlu K. Investigation of the Relationship Between the Psychosocial Health Status and Fear of Childbirth in Healthy Pregnancies. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.359

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017