E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Tercihlerinin Belirlenmesi
1 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
3 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye; Mustafa Kemal Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Hatay, Türkiye  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.299
373 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Öğrenme tercihleri, eğitim, sağlık bilimleri, kinestetik
Özet

Amaç: Her bireyin farklı şekilde öğrendiği görüşünden hareketle öğrencilerin öğrenme stilleri konusunda bilgi sahibi olunması oldukça önemlidir. Bu araştırma İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi, Ebelik ve Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinin öğrenme tercihlerini incelemek ve bu tercihlerin bölüm, cinsiyet ve sınıf değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirildi.

 

Yöntemler: Çalışmaya 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan, toplam 306 öğrenci katıldı. Bu çalışmada internet aracılığıyla genel tarama (anket) modeli kullanıldı. Araştırma verilerinin toplanmasında VARK [Görsel (Visual), İşitsel (Aural), Okuma-yazma (Read-write), Kinestetik (Kinesthetic)] Öğrenme Tercihleri Envanteri kullanıldı. Çalışmanın sonuçları SPSS 20,0 programı ile analiz edildi. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Araştırma sonunda katılımcıların çoğunlukla “Kinestetik” stili tercih ettiği görüldü. Bununla birlikte bölüm ve sınıf düzeyi faktörleri bakımından ölçeğin hiç bir boyutunda anlamlı bir farklılık bulunmadı. Cinsiyet değişkeninin ise ölçeğin sadece “Kinestetik” boyutunu anlamlı olarak etkilediği görüldü.

 

Sonuç: Öğrencilerin yatkın oldukları öğrenme stilinin bilincinde olmalarının derse yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyeceğini, öğrenme için harcadıkları çabayı ve zamanı azaltarak ders başarısını artıracağını düşünmekteyiz. Eğitimciler açısından ise uygun teknik ve materyallerin seçiminde yol gösterici olacağını öngörmekteyiz.

 

Cite this article as: Karabörklü Argut S, Mustafaoğlu R, Kuş G, Razak Özdinçler A. Determination of Learning Style Preferences in Students at the Faculty of Health Sciences. Clin Exp Health Sci 2017: DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.299

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017