E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Antenatal Eğitimin Doğum Sonrası Fonksiyonel Statü ve Depresyona Etkisi
1 Department of Obstetrics and Gynaecology Nursing, Division of Nursing, Marmara University School of Health Sciences, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci ; : -
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.284
549 kez okundu, 0 kez indirildi

Anahtar Kelimeler: Antenatal eğitim, doğum sonu depresyon, doğum sonrası fonksiyonel durum, hemşirelik
Özet

Amaç: Araştırmanın amacı, antenatal eğitimin, kadınların doğum sonrası 6. hafta ve 6.aydaki fonksiyonel durumlarına ve depresyon durumlarına etkisini değerlendirmektir.

 

Yöntemler: Araştırma, non-randomize, son test kontrol gruplu tasarım olarak uygulandı. Çalışmanın katılımcıları, İstanbul ilindeki bir hastanenin gebe izlem polikliniğine başvuran gebe kadınlardı. Eğitim grubundaki katılımcılar, antenatal eğitim programına katıldı, kontrol grubundaki katılımcılar ise rutin antenatal bakım aldı. Çalışma 65 katılımcı (eğitim grubu =31 ve kontrol grubu=34) ile tamamlandı. Veriler demografik soru formu, 6. hafta değerlendirme formu, Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum Envanteri (DSFDE) ve Edinburg Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDÖ) kullanılarak elde edildi.

 

Bulgular: Katılımcıların doğum sonrası fonksiyonel durum skorlarının ve doğum sonrası depresyon puanlarının, hem 6. haftada hem de 6. ayda gruplar arasında benzerlik gösterdiği ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0,05).

 

Sonuç: Antenatal eğitimler doğum sonrası fonksiyonel durumu artırmada ve doğum sonu depresyonu azaltmada etkili olmayabilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2017 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 19.09.2017