E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
ROC Analizine Bir Seçenek: LOWESS Yöntemi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 52-54
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.148
Anahtar Kelimeler: LOWESS, ROC eğrisi, düzleştirme
Özet

Amaç: Klinik bir tanıya karar verme sürecinde, sürekli bir veri için ikili sınıflandırma sisteminde optimum kesim noktası araştırılırken çoğunlukla ROC (alıcı işletim karakteristiği) analizi tercih edilir. Optimum kesim noktası, duyarlılık ve seçicilik arasındaki ilişkinin grafiksel bir gösterimi olan ROC eğrisinden tespit edilir. Ancak ROC eğrisindeki kesim noktasının çok net belirlenemediği durumlarda, ROC eğrilerinde düzleştirmenin önemini vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı, ROC eğrilerine Kernel düzleştirme yönteminin uygulanması yerine bir seçenek olarak LOWESS (yerel ağırlıklı saçılım grafiğini düzleştirme) yönteminin kullanılmasını önermek ve bir uygulama ile göstermektir.

 

Yöntemler: ROC yöntemi yerine önerilen LOWESS yöntemi, karmaşık ilişkileri bir regresyon denklemiyle ifade etmek yerine daha çok görsel bir ifade için tercih edilir. Çalışmamızda, ROC eğrisi ve LOWESS yöntemiyle elde edilen eğrilerde net ve doğru kesim noktalarının bulunması bir uygulama ile irdelenmiş ve yöntemler tartışılmıştır. Uygulamada ise, akciğer rezeksiyonu sırasında aşırı sıvı uygulamasının akciğer yaralanması için bir risk faktörü olduğu bilindiğinden; postoperatif pulmoner komplikasyon varlığı için anlamlı risk faktörleri olarak; intraoperatif sıvı infüzyon artış hızı, ARDS (akut respiratuar distres sendromu), AAH (akut akciğer hasarı), pnömoni, atelektazi, bronkoskopi ihityacı ve hava kaçağı/yokluğu kullanılmıştır.

 

Bulgular: Kesim noktasının, ROC yöntemine göre 5,5-6 mL/kg/h arasındaki bir noktada olabileceği düşünülürken, LOWESS yöntemine göre ise 6,125 mL/kg/h noktasında olacağı saptanmıştır.

 

Sonuç: Sınıflama yaparken; eğrilerin daha iyi yorumlanabilmesi ve kesim noktasının daha iyi belirlenmesi için ROC eğrisine karşı bir seçenek olarak parametrik olmayan LOWESS düzleştirme yönteminin kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 06.07.2018