E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Sulu Sarımsak Ekstresinin Deneysel Sepsis Modelinde Böbrek Hasarı Üzerine Etkisi
1 Department of Biochemistry, Marmara University School of Dentistry, İstanbul, Turkey  
2 Department of Pharmacology, Marmara University School of Pharmacy, İstanbul, Turkey  
Clin Exp Health Sci 2017; 7: 15-19
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2017.140
Anahtar Kelimeler: Sepsis, böbrek, sulu sarımsak ekstresi, oksidatif stres, doku faktörü
Özet

Amaç: Sepsis, patojenlere veya onların salgıladığı maddelere karşı verilen sistemik inflamatuvar bir yanıttır. Bu çalışmada sepsiste oluşan böbrek hasarına karşı sulu sarımsak ekstresinin olası koruyucu etkisi incelenmiştir.

 

Yöntemler: Çalışmamızda sıçanlar; ‘kontrol’, ‘sepsis’, ‘sepsis+sarımsak’ ve ‘sepsis+ön-tedavili sarımsak’ grupları olmak üzere 4 gruba ayrılmıştır. Sepsis modeli çekal ligasyon ve perforasyon yöntemi ile oluşturulmuştur. ‘Sepsis+ön-tedavili sarımsak’ grubuna sepsis oluşumundan 15 gün önce başlanarak, 250 mg/kg/gün dozunda sulu sarımsak ekstresi oral yoldan uygulanmıştır. ‘Sepsis+sarımsak’ grubunda ise tedavi sepsis uygulamasından hemen sonra tek doz (250 mg/kg) olarak yapılmıştır. Sepsis oluşumundan 12 saat sonra bütün gruplardaki sıçanlar dekapite edilerek, böbrek dokuları alınmıştır. Böbrek dokusunda, glutatyon (GSH) ve malondialdehit (MDA) seviyeleri, süperoksit dismutaz (SOD), doku faktörü (TF), katalaz (CAT) ve miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesi tayin edilmiştir.

 

Bulgular: Sepsise bağlı olarak böbrek dokusunda artan MDA düzeyleri ve MPO aktivitesi ile azalan GSH düzeyleri ve SOD ve CAT aktiviteleri sulu sarımsak ekstresi ile geri çevrilmiştir. TF aktivitesi sepsiste değişmemiştir. Kısalmış pıhtı oluşum zamanı, artmış TF aktivitesini göstermektedir. Bu doğrultuda ön-tedavili sepsis sarımsak grubunda TF aktivitesi artmıştır.

 

Sonuç: Sulu sarımsak ekstresi kullanımının yeni sepsis tedavi yöntemleri geliştirilirken oksidan-antioksidan dengesi açısından dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018