E-ISSN 2459-1459
Orijinal Makale
Hekimlerin İlaç Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik Bakışlarının İncelenmesi
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
2 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
3 T.C. Sağlık Bakanlığı, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığı, Ankara, Türkiye  
4 T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara, Türkiye  
Clin Exp Health Sci 2016; 6: 166-172
DOI: 10.5152/clinexphealthsci.2016.147
Anahtar Kelimeler: İlaç firması, tanıtım faaliyeti, ürün tanıtım temsilcisi, aile hekimi, uzman hekim
Özet

Amaç: İlaç firması tanıtım faaliyetleri (İFTF) hekimlerin reçeteleme davranışına etki eden faktörler arasında sayılmaktadır. Araştırmada bu faaliyetlerin etkileri hakkında aile hekimi (AH) ve uzman hekimlerin (UH) düşüncelerinin belirlenmesi amaçlandı.

 

Yöntemler: Türkiye’nin farklı illerindeki aile sağlığı merkezlerinde görev yapan 1062 AH’ye ve devlet hastanelerinde görev yapan 562 UH’ye anket uygulandı. Ankette ilaç kullanımına ilişkin bazı soruların yanı sıra hekimlerin İFTF’ye yaklaşımlarını ayrıntılı şekilde değerlendiren sorular soruldu. Alınan yanıtlar hekimlerin bazı demografik ve mesleki özelliklerine göre karşılaştırıldı.

 

Bulgular: AH’lerin %82,8’si UH’lerin %88,6’sı “İFTF’den genel olarak hekimlerin etkilendiğini/bazen etkilendiğini” beyan etti. “İFTF’den etkilendiğini” düşünenlerin AH’lere kıyasla UH’lerde daha yüksek olduğu saptandı (p=0.006). AH’lerin %56,3’ü, UH’lerin %43,3’ü ürün tanıtım temsilcisi tarafından son 5 iş günü içinde ziyaret edilme sıklıklarını “5 kezden fazla” olarak beyan etti.“ Tanıtım sonrası reçetelenen ilaçların taşıdığı düşünülen özellikleri” konusunda hekimlerin düşünceleri sorgulandığında, AH ve UH’ler bu ilaçların alternatiflerinden “daha ucuz” (sırasıyla, %52,8 ve %47,8) ve “daha az yan etkili” (sırasıyla, %52,7 ve %49,3) şeklindeki beyanları ile karşılaşıldı.

 

Sonuç: Araştırmaya katılanların beyanları, İFTF kapsamında hekimlerin sık ziyaret edildiklerini ve bu faaliyetlerden yüksek oranda etkilendiklerini ortaya koymaktadır. AH ve UH’lerin konuya ilişkin deneyim ve yaklaşımlarında tespit edilen farklılıklar, İFTF’nin akılcı yürütülmesinde göz önünde bulundurulması gereken önemli bir unsur olarak dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Yazar Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Son Güncelleme: 18.04.2018